ЗА НАС

Фондацията е създадена през 2015 г, като основна цел е намаляването на бюрократичната тежест над гражданите и бизнеса. Фондацията е регистрирана в обществена полза и е вписана в регистъра на Министерство на правосъдието.

Създадохме Фондацията, защото считаме, че бюрокрацията е туморно образование на съвременното общество. С развитието на технологиите се получава така, че колкото и да е тромава системата, борбата с бюрокрацията се засилва.

При създаването на Фондацията, нямахме представа, колко много хора ще се обърнат към нас за помощ. Именно това ни мотивира да развием основния си проект – Pisar.bg – място в което всеки може да създаде необходимият му документ от ежедневието, без да е необходимо да използва адвокати, при това – напълно безплатно.

Често ни задават въпроса – „Как се издържаме и защо въобще се занимаваме, като не извличаме печалба от дейността си?“ – В отговор искаме да кажем, че паричната печалба не е всичко. Отделяме цялото си време, за да помогнем на хората. Искаме да улесним хората и да превърнем светът в едно прекрасно място, в което не е необходимо да се използват хиляди документи и тонове хартия. Разходите по поддръжката на проекта се финансират чрез дарения.

Цели на Фондацията:

Фондацията насърчава развитието на нови технологии, култура и образование, споделян ето на знания и изграждането на гражданско общество като: създава условия за намаляването на административната тежест при упражняване правата на гражданите и представителите на бизнеса; създава условия за свободен и равен достъп до информация, Интернет и електронни услуги на гражданите; оказва на медицинска помощ, създава и предоставя по-качествени услуги в съответствие с нуждите на публичните и частно-правните отношения, чрез разработване на програми и процедури; спомага ограничаването на порочните практики и корупцията в държавната администрация; улеснява гражданите и бизнеса в комуникацията с държавната администрация чрез разработване на програми и процедури; подпомагане, активизиране и разширяване на транснационалното взаимодействие чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество с подобни национални и международни правителствени и неправителствени организации. За постигане на своите цели Фондацията използва всички средства, които не противоречат на Конституцията на Република България и действащата нормативна уредба.

Управление:


Стефан Христов – Председател на УС
Михаела Георгиева – Член на УС
Александър Билев – Член на УС